08 listopada 2012

Wypłata - pozostałe potrącenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega także innym obowiązkowym potrąceniom.

W moim przypadku potrącone zostały następujące składki:
- AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) - odpowienik naszego ZUS (składka emerytalna),
- IV (Invalidenversicherung)  - odpowienik naszego ZUS (składka rentowa),
- EO (Erwerbsersatzordnung) - dieta na czas służby (np. w wojsku) a także zasiłek macierzyński,
- ALV (Arbeitslosenversicherung) - ubezpieczenie na wypadek utraty pracy,
- BVG (Pensionskasse) - odpowiednik OFE,
- KTG (Krankentaggeld) - składka na wynagrodzenie na czas niezdolności do pracy,
- UV (Unfallversicherung) - składka na ubezpieczenie wypadkowe,
- NBU (Nichtberufsunfallversicherung) - składka na ubezpieczenie pokrywające odszkodowanie za wypadki niezwiązane z wykonywaną pracą.AHV
Jest to obligatoryjne ubezpieczenie, którego zadaniem jest zabezpieczyć potrzeby egzystencjonalne obywateli. Wiek emerytalny osiągają kobiety w wieku 64 lat, a mężczyźni 65. Obowiązkowo ubezpieczeni są wszyscy, którzy ukończyli 20 rok życia (także studenci i bezrobotni). Każdy ubezpieczony otrzymuje numer ubezpieczenia (AHV-Nummer), który składa się obecnie z 13 cyfr. W ciągu cyfr zakodowane są następujące informacje:
- kod kraju -  756 (zgodnie z ISO 3166-1),
- dziewięciocyfrowego, osobistego numeru (który o odróżnieniu do poprzedniego systemu nie szyfruje danych ubezpieczonego),
- cyfra kontrolna.
Przykład 756.6529.0862.76.
Młodociani nie płacą składek do końca roku, w którym ukończyli 17 rok życia. Obowiązek płacenia składek ustaje w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego. 

IV
Warunki ubezpieczenia są analogiczne jak przy AHV.
O wypłatę ubezpieczenia mogą ubiegać się osoby, które w wyniku wykonywania pracy doznały uszczerbku na zdrowiu. Zanim jednak nastąpi wypłata odszkodowania, osoba zostanie poddana próbie przywrócenia do pracy. Dopiero jeżeli ta próba się nie powiedzie, zostanie wypłacona renta. Wysokość zależy od stopnia inwalidztwa:
- co najmniej 40% - 1/4 renty,
- co najmniej 50% - połowa renty,
- co najmniej 60% - 3/4 renty,
- co najmniej 70 % - cała renta.

EO
Wszystkie osoby czynne zawodowo podlegają ubezpieczeniu. Młodociani nie płacą składek do końca roku w którym ukończyli 17 rok życia. Obowiązek ustaje w chwili nabycia wieku emerytalnego. 
Prawo do wypłaty odszkodowania mają osoby, które wypełniają służbę na rzecz, np. Armii Szwajcarskiej bądź Czerwonego Krzyża. Za każdy dzień służby przysługuje dieta.
Wszystkie kobiety, które pracują i otrzymują za pracę wynagrodzenie mają prawo ubiegać się o zasiłek macierzyński. Musi jednak spełnić trzy warunki:
- musi być przez 9 miesięcy nieprzerwanie ubezpieczona,
- w trakcie tych 9 miesięcy musi być czynna zawodowo co najmniej przez 5 miesięcy,
- do momentu rozwiązania musi pozostawać w stosunku pracy.
Młodej matce przysługuje 80% wynagrodzenia przez 98 dni od dnia narodzin dziecka, jednak nie więcej niż 196 CHF za dzień. Maksymalna stawka obowiązuje przy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 7.350 CHF. 

ALV
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jest to zastępcze wynagrodzenie wypłacane w przypadku utraty pracy, przestojów na skutek złej pogody, a także przy niewypłacalności pracodawcy. 
Warunkiem wypłacenia pieniędzy jest spełnienie kilku warunków:
- należy rozpocząć szukanie pracy w momencie otrzymania informacji o planowanym zakończeniu stosunku pracy (także w okresie wypowiedzenia),
- w trakcie "bezrobocia" ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia pracy (proponowanej przez "pośredniak" pracy czy znalezionej samodzielnie) - osoba poniżej 30 roku życia może zostać skierowana do pracy, która nie pokrywa się z  dotychczasowym zajęciem).
Osobie, która nie spełnia powyższych warunków zawiesza się wypłatę odszkodowania.

BVG
Osoby czynne zawodowo, które ukończyły 17 rok życia i otrzymują za swoją pracę co najmniej płacę minimalną, muszą przystąpić do "OFE". Płaca minimalna w 2012 roku wynosi 20.880 CHF. Pracownicy "młodociani" do ukończenia 24 roku życia ubezpieczeni są tylko na wypadek kalectwa i śmierci. Na emeryturę zaczynają odkładać pieniądze począwszy od 25 roku życia.
Obowiązek płacenia składek wygasa w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wycofania się z życia zawodowego lub otrzymywania renty inwalidzkiej. Po rozwiązaniu stosunku pracy, ubezpieczony podlega ochronie jeszcze przez miesiąc.

KTG
Pracodawca nie ma ustawowego obowiązku zawierania umowy z ubezpieczycielem w celu ochrony wynagrodzeń pracowników w czasie choroby. W przypadku osób zatrudnionych na czas nieokreślony (o ile nic innego nie zostało uzgodnione) pracodawca zgodnie z przepisami prawa zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia "przez rozsądny czas". 
Wielu pracodawców zawiera jednak umowy z ubezpieczycielami i wtedy wynagrodzenie w wysokości 80% wypłacane jest przez 720 dni.

UV + NBU
Ubezpieczeniu podlegają wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę od dnia podjęcia pracy. Obowiązek wygasa 30 dnia po dniu, w którym wygasło prawo do co najmniej połowy wynagrodzenia. Poszkodowani mogą zgłaszać roszczenia, jeżeli wydarzył się wypadek związany z pracą bądź nie, a także w przypadku chorób zawodowych.
Osoba, która uległa wypadkowi i jest częściowo niezdolna do pracy, będzie otrzymywać "kieszonkowe"począwszy od 3 dnia po wypadku za każdy dzień kalendarzowy niezdolności do pracy. Przy całkowitej niezdolności do pracy jest to 80% wynagrodzenia, przy częściowej - odpowiednio mniej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz